1. 1. Naudojamos sąvokos

  1. 1.1. AGATA – kolektyvinio administravimo asociacija, administruojanti atlikėjų ir fonogramų gamintojų gretutines teises ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, savo įstatus bei pasirašytų narystės sutarčių, atstovavimo sutarčių, o taip pat dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su atitinkamomis užsienio valstybių organizacijomis pagrindu.

  2. 1.2. LATGA - kolektyvinio administravimo asociacija, administruojanti įvairių sričių autorių teisių turėtojų teises ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, savo įstatus bei pasirašytų narystės sutarčių, atstovavimo sutarčių, o taip pat dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su atitinkamomis užsienio valstybių organizacijomis pagrindu.

  3. 1.3. Sistema – Svetainės sistema.

  4. 1.4. Svetainė – pasiekiama internetu per internetinį adresą www.leidžiam.lt bei LATGA ir AGATA kolektyviai valdoma internetinė svetainė.

  5. 1.5. Prisijungimo duomenys – šių sąlygų tvarka Jums suteikiamas slaptažodis ir prisijungimo vardas.

  6. 1.6. Identifikaciniai duomenys – Jums priklausantis elektroninio pašto adresas, kiti Jus ir Jūsų valdomus viešai prieinamus objektus, kuriuose bus vykdomas Kūrinių viešas atlikimas ar viešas paskelbimas (įskaitant foninę muziką), identifikuojantys duomenys.

  7. 1.7. Jūs – viešbučių, restoranų, kavinių, barų, kirpyklų ir kitų viešai prieinamų objektų, kuriuose naudojama foninė muzika, savininkas ar valdytojas sudaręs licencines sutartis su LATGA ir AGATA dėl teisės naudoti Kūrinius viešam atlikimui ir viešam paskelbimui (įskaitant foninę muziką) viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, baruose, kirpyklose ar kituose viešai prieinamuose objektuose bei užsiregistravęs paskyrą Sistemoje bei turintis teisę ja naudotis, o taip pat ir Lankytojas.

  8. 1.8. Sąlygos – Sistemos ir Svetainės naudojimo sąlygos.

  9. 1.9. Lankytojas – fizinis arba juridinis asmuo besinaudojantis Svetaine ir (ar) jos Funkcijomis. Lankytojas turi tik ribotas teises naudotis Svetaine ir (ar) jos Funkcijomis, kurios yra atskirai nurodytos Sąlygose.

  10. 1.10. Funkcijos - funkcijos apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos galite atlikti Svetainėje, įskaitant Jūsų paskyros sukūrimą, naršymą Svetainėje bei Sistemoje, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita. Aiškumo dėlei pažymėtina, kad Lankytojas gali naudotis tik ta dalimi Funkcijų, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytos Lankytojui kaip prieinamos, taip pat, naršyti Svetainėje.

  11. 1.11. Kūriniai - kūrinių atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašai, užfiksuoti techninėmis priemonėmis kokioje nors materialioje garso laikmenoje, kurių pagrindu kylančios atlikėjų ir fonogramų gamintojų, autorių turtinės teisės yra administruojamos LATGA ir AGATA. 1. 2. Sistemos paskirtis

  1. 2.1. Sistema suteikia Jums patogią ir greitą galimybę elektroniniu būdu gauti licenciją iš LATGA ir AGATA suteikiančią teisę naudoti Kūrinius viešam atlikimui bei viešam paskelbimui (įskaitant foninę muziką) viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, baruose, kirpyklose ar kituose viešai prieinamuose objektuose bei atlikti kitas Sistemos leidžiamas funkcijas.

  2. 2.2. Naudojimasis Sistema apima visų Funkcijų ir bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Sistemos naudojantis interneto ryšiu.

  3. 2.3. Jūs esate Sistemos naudotojas. Sistemos naudojimas nesuteikia Jums jokių teisių į Sistemos intelektinę nuosavybę.

  4. 2.4. Norėdamas naudotis Sistema Jūs turite susikurti Sistemoje paskyrą vadovaudamasis Sistemoje pateikiamomis nuorodomis ir paaiškinimais bei laikydamasis Sąlygų. 1. 3. Jūsų registracija ir Identifikaciniai duomenys

  1. 3.1. Norėdamas naudotis Funkcijomis, Jūs privalote užsiregistruoti Sistemoje. Registracija Sistemoje atliekama Lankytojui užsiregistruojant paskyrą Sistemoje, Svetainėje pasirenkant skiltį „Tarifas ir Sutartis“, joje pateikiant visus registracijos formoje prašomus nurodyti Identifikacinius duomenis bei juos sėkmingai užpildžius paspaudžiant parinktį „sudaryti sutartį“ bei laikoma baigta AGATA patvirtinus Jūsų paskyros registraciją.

  2. 3.2. Susikurdamas ir užsiregistruodamas paskyrą Sistemoje bei naudodamasis Sistema Jūs patvirtinate, kad:

   1. 3.2.1. Esate veiksnus fizinis asmuo;

   2. 3.2.2. Tinkamai vykdysite savo pareigas, nurodytas Sąlygose;

   3. 3.2.3. Turite visus reikiamus įgaliojimus, leidimus bei sutikimus, suteikiančius Jums teisę registruotis Sistemoje ir naudotis Funkcijomis.

   4. 3.2.4. Jei registruojatės Svetainėje juridinio asmens vardu ar jo naudai, Jūs papildomai patvirtinate, kad turite reikiamus tokios juridinio asmens įgaliojimus tokio juridinio asmens vardu prisiimti sutartyje numatytus įsipareigojimus, registruotis Sistemoje, o taip pat naudotis Sistema ir (ar) Funkcijomis;

   5. 3.2.5. Suprantate, jog Jūsų veiksmai atlikti Sistemoje sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip elektroniniu parašu patvirtinti sandoriai;

   6. 3.2.6. Suprantate ir sutinkate, kad AGATA ir LATGA tvarkytų ir valdytų Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis.

  3. 3.3. Registruodamasis Sistemoje Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingus ir išsamius Identifikacinius duomenis. Jums draudžiama registruotis Sistemoje naudojantis svetimais Identifikaciniais duomenimis.

  4. 3.4. Jūs įsipareigojate nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Identifikacinius duomenis jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog AGATA ir LATGA vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Jūsų pateikti Identifikaciniai duomenys yra teisingi ir išsamūs. AGATA ir LATGA jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius Identifikacinius duomenis arba nepakeitėte ir nepapildėte Identifikacinių duomenų jiems pasikeitus.

  5. 3.5. Sėkmingai susikūrus ir užregistravus paskyrą Sistemos naudojimo tikslais AGATA suteikia Jums Prisijungimo duomenis, kurie nusiunčiami Jums Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

  6. 3.6. Prisijungimo duomenys atlieka šias funkcijas:

   1. 3.6.1. Suteikia Jums prieigą prie Sistemos ir leidžia ja naudotis;

   2. 3.6.2. Patvirtina Jūsų sutikimą su atliktais veiksmais Sistemoje.

  7. 3.7. Jūs besąlygiškai sutinkate ir patvirtinate, jog Jūs pats, o ne AGATA ir (ar) LATGA atsako už duomenų, reikalingų Jums prisijungti prie Sistemos ar kitaip naudotis Funkcijomis (pvz. slaptažodžio), slaptumą ir įsipareigojate neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos elektroninio paštu ir Prisijungimo duomenimis pasinaudojimui Sistema.

  8. 3.8. Jūs esate atsakingas už Prisijungimo duomenų konfidencialumą ir tinkamą naudojimą. Jūs užtikrinate šių Prisijungimo duomenų slaptumą ir įsipareigojate neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu, kitomis Jūsų autentifikavimo priemonėmis. Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Jums.

  9. 3.9. Jūs suprantate ir sutinkate, kad AGATA ir LATGA neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Prisijungimo duomenų patikrinimą, tikrinti Jūsų tapatybės.

  10. 3.10. Jums praradus Prisijungimo duomenis arba Prisijungimo duomenis sužinojus tretiesiems asmenims, visi veiksmai atlikti naudojantis Prisijungimo duomenimis iki rašytinio prašymo pakeisti/panaikinti slaptažodį gavimo laikomi atliktais Jūsų ir Jus įpareigojančiais.

  11. 3.11. Jūs prisiimate visą atsakomybę už savo veiksmus naudojantis Sistema. Visa netinkamo Sistemos naudojimo rizika tenka Jums, todėl praradęs prisijungimo prie Sistemos kontrolę Jūs privalote pakeisti slaptažodį nedelsiant raštu pranešdamas AGATA. 1. 4. AGATA ir LATGA teisės ir jų įgyvendinimas

  1. 4.1 Sistemos naudojimo tikslais AGATA ar LATGA atlieka šias funkcijas:

   1. 4.1.1. Patvirtina Jūsų paskyrą ir administruoja Jūsų veiksmus;

   2. 4.1.2. Suteikia Prisijungimo duomenis Jums;

   3. 4.1.3. Panaikina Jūsų paskyrą;

   4. 4.1.4. Remdamasi Jūsų pateiktais Identifikaciniais duomenimis pateikia Jums paskyroje licencinės sutarties projektą, kurį Jūs galite patvirtinti Sistemos leidžiamu elektroniniu parašu;

   5. 4.1.5. Išsaugo paskyroje Jūsų elektroniniu parašu pasirašytą licencinę sutartį bei nusiunčia ją Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

  2. 4.2. Jums pažeidus Sąlygas, AGATA ir LATGA įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Jūsų galimybes naudotis Sistema.

  3. 4.3. AGATA ir LATGA pažymi, kad Jūsų pateiktų Identifikacinių duomenų pagrindu parengtos licencinės sutarties projektas parengiamas ir pateikiamas bei išsaugomas atskirai AGATA ir LATGA. AGATA neatsako už licencinės sutarties su LATGA parengimą, pateikimą ar išsaugojimą ir atvirkščiai t.y., sutartiniuose santykiuose (santykiuose susiklostančiais Sąlygų pagrindu, tačiau jomis neapsiribojant) su Jumis LATGA ir AGATA veikia atskirai ir nepriklausomai viena nuo kitos.

  4. 4.4. AGATA ir LATGA vienašališkai, savo nuožiūra sprendžia apie Jūsų pateiktų Identifikacinių duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Jums pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Sąlygų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, AGATA turi teisę nedelsiant ir nepranešus Jums, neregistruoti paskyros, ištrinti esančią paskyrą, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų, būtinų prieigos prie Sistemos ir Funkcijų apribojimui.

  5. 4.5. AGATA ir LATGA turi teisę panaudoti Jūsų informaciją ar Jūsų pateiktus atsiliepimus apie Sistemą Sistemos reklamos tikslais.

  6. 4.6. AGATA ir LATGA turi teisę tirti bet kokius Sąlygų pažeidimus. AGATA ir LATGA turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Jūsų veiksmus Sistemoje, įskaitant Jūsų pateiktos informacijos stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant apsisaugoti nuo Sąlygų pažeidimų, teisės aktų draudžiamų (neteisėtų) veiksmų, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti.

 2. 5. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

  1. 5.1. Jūsų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Sistemos naudojimosi Sąlygomis bei su AGATA ir (ar) LATGA sudarytų sutarčių sąlygomis.

  2. 5.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūs pats, o ne AGATA ar LATGA, esate atsakingas už visą informaciją, kurią perduodate naudodamasis Sistema.

  3. 5.3. Naudodamasis Sistema ir (ar) Funkcijomis Jūs įsipareigojate paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

  4. 5.4. Naudojantis Sistema ir (ar) jos funkcijomis Jums draudžiama:

   1. 5.4.1. Naudotis Sistema ar Funkcijomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Sistemos ir (ar) Funkcijų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Sistema ir (ar) Funkcijomis;

   2. 5.4.2. Skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti informaciją, kuri galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikoma pažeidžiančia teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę AGATA ar LATGA;

   3. 5.4.3. Registruojantis Sistemoje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

   4. 5.4.4. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu, įskaitant, bet neapsiribojant AGATA ar LATGA darbuotoju ar su AGATA ar LATGA susijusiu asmeniu, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis ar sukurti apsimestinę paskyrą Sistemoje, nurodant neegzistuojančio juridinio asmens (įmonės) ar fizinio asmens duomenis ar sukuriant jo paskyrą, neturint tam įgaliojimų bei teisių;

   5. 5.4.5. Daugiau nei vieną kartą registruotis Sistemoje, išskyrus atvejus kai Jūs panaikinate savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Sistemoje nurodytu būdu.

  5. 5.5. Be aukščiau minėto, Jūs įsipareigojate nenaudoti Sistemos ir (ar) Funkcijų:

   1. 5.5.1. Bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

   2. 5.5.2. Teisės aktais draudžiamos, apgaulingos, asmenų teises pažeidžiančios informacijos platinimui;

   3. 5.5.3. Naudojant automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti Sistemos duomenis, juos kopijuojant, redaguojant, peržiūrint, dekompiliuojant, šifruojant, perprogramuojant, perkeliant, nukreipiant kitaip nei leidžia standartiniai Sistemos funkcionalumai;

   4. 5.5.4. Pašalinant autorių, gretutinių teisių ar prekinius ženklus iš bet kokių Sistemos turinio kopijų, Sistemos turinio pagrindu kuriant elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinant Sistemos turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keičiant turinį iš Sistemos parsisiųstame dokumente;

   5. 5.5.5. Pažeidžiant asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir gretutines ar autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

   6. 5.5.6. Bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių platinimui.

  6. 5.6. Jūs Svetainėje savo nuožiūra ir, esant poreikiui, Funkcijų pagalba, galite:

   1. 5.6.1. Naršyti Svetainėje, peržiūrėti bendro pobūdžio informaciją apie LATGA ir AGATA, dažniausiai užduodamų klausimų skiltį;

   2. 5.6.2. Nurodyti, peržiūrėti ir pakeisti informaciją apie Jūsų naudojamas komercines patalpas, kuriose Kūriniai viešai atliekami ar viešai paskelbiami (įskaitant foninę muziką);

   3. 5.6.3. Sistemoje peržiūrėti informaciją apie turimas LATGA ir AGATA suteiktas licencijas;

   4. 5.6.4. Svetainėje esančios skaičiuoklės pagalba sužinoti preliminarią mokėtiną LATGA ir AGATA sumą už licenciją;

   5. 5.6.5. Pateikti LATGA ir AGATA duomenis licencinių sutarčių su LATGA ir (ar) AGATA sudarymui;

   6. 5.6.6. Sistemoje sukurtoje paskyroje gauti LATGA ir AGATA parengtus licencinių sutarčių projektus bei juos pasirašyti Sistemos leidžiamu elektroniniu parašu;

   7. 5.6.7. Paskyroje peržiūrėti ir atsisiųsti su LATGA ir (ar) AGATA sudarytas licencines sutartis;

   8. 5.6.8. Nurodyti ir pakeisti savo asmeninę informaciją (kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitus duomenis, ir kt.);

   9. 5.6.9. Naudotis kitomis Sistemos leidžiamomis Funkcijomis.

  7. 5.7. Jūs pats kontroliuojate Sistemoje pateiktos informacijos (adresų, kontaktinių ir kitų duomenų) teisingumą ir įvykus pasikeitimams užtikrinate jų atnaujinimą. 1. 6. Intelektinė nuosavybė

  1. 6.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis į Sistemą, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Sistemą, priklauso AGATA arba AGATA ir (ar) LATGA teisėtai jomis naudojasi.

  2. 6.2. Draudžiamas bet koks Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Sistemos ir (ar) intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško AGATA leidimo ir (ar) nesilaikant Sąlygų. Šis apribojimas netaikomas informacijai, kurią AGATA leidžia atsisiųsti ar kitaip išsisaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir informacija naudojama Sistemoje nustatyta tvarka ir Sistemoje nurodytiems tikslams.

  3. 6.3. Jūs sutinkate, kad Jūsų Sistemoje pateikiama informacija taptų Sistemos duomenų bazės dalimi, taip pat būtų AGATA ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugoma ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojama neribotą laiką. 1. 7. Sistemos veikimas ir atsakomybė

  1. 7.1. Sistema yra pagalbinė priemonė licencinių sutarčių tarp Jūsų ir AGATA ar LATGA sudarymui ir Sistemos veikimas arba neveikimas neturi įtakos bendram Jūsų ir AGATA ar LATGA sudarytų sutarčių galiojimui ir vykdymui. Sistemos sutrikimai, veiklos nutraukimas ar bet kokie trukdžiai negali būti pagrindu žalos Jums atsiradimui ir tokios žalos atlyginimo reikalavimams.

  2. 7.2. AGATA ir LATGA nėra ir nebus atsakinga už:

   1. 7.2.1. Sistemos veikimo sutrikimus, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.) ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Sistema, įskaitant, bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Jūsų ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;

   2. 7.2.2. Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos Jūs galite patirti naudodamasis Sistema;

   3. 7.2.3. Dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Jūsų negalėjimą pasinaudoti Svetaine, Sistema ar Funkcijomis.

  3. 7.3. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Sistema naudojatės savo nuožiūra ir savarankiškai, prisiimdamas riziką. AGATA ir LATGA nėra ir nebus atsakinga už Sistemos informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Jums ir (ar) tretiesiems asmenimis.

  4. 7.4. Jūs suprantate ir sutinkate, kad AGATA atsako tik už AGATA neteisėtus veiksmus ar neveikimą ir atvirkščiai – LATGA atsako tik už LATGA neteisėtus veiksmus ar neveikimą.

  5. 7.5. Jeigu pagal taikomus įstatymus AGATA ir LATGA atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir LATGA bei AGATA negali būti atleisti nuo atsakomybės, AGATA ar LATGA atsakomybė Jums ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Sąlygų, yra ribojama 30 (trisdešimt) Eur suma.

  6. 7.6. Jūs esate atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti AGATA, LATGA ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Jūs netinkamai naudojatės Sistema ir (ar) jos Funkcijomis. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad AGATA ir LATGA nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Jūs naudojatės Sistema ir (ar) jos Funkcijomis.

  7. 7.7. AGATA, be išankstinio Jūsų įspėjimo ir nenurodydama priežasčių, turi teisę:

   1. 7.7.1. Vienasmeniškai keisti (perdaryti, modifikuoti ir kt.) Sistemą, įskaitant Jums suteikto slaptažodžio keitimą;

   2. 7.7.2. Laikinai sustabdyti priėjimą prie Sistemos (naudojimąsi ja) dėl remonto, atnaujinimo ar kitų priežasčių;

   3. 7.7.3. Nutraukti Sistemos ir Svetainės funkcionavimą;

   4. 7.7.4. Apriboti Jūsų galimybes naudotis Sistema. 1. 8. Sąlygų taikymas

  1. 8.1. Sąlygos paaiškina kaip naudotis Sistema. Naudodamasis Sistema Jūs įsipareigojate laikytis Sąlygų. Jums privalu perskaityti Sąlygas prieš atliekant Sistemoje Jums reikšmingus veiksmus. Jei Jūs nesutinkate su Sąlygomis – privalote elektroniniu būdu nesutikti su Sąlygomis ir nesinaudoti Sistema.

  2. 8.2. Šios Sąlygos taikomos Jūsų naudojimuisi Sistema. Sąlygų taikymas neriboja Jūsų su AGATA ar LATGA sudarytų sutarčių sąlygų taikymo.

  3. 8.3. Šios sąlygos gali būti keičiamos AGATA ir LATGA bet kada, be išankstinio Jūsų informavimo ir sutikimo. Jūsų veiksmams Sistemoje taikomos šių veiksmų atlikimo metu Svetainėje nurodytos Sąlygos.

  4. 8.4. Sistemos darbo nutraukimas neturi įtakos AGATA ir LATGA sutarčių sudarytų su Jumis galiojimui ir vykdymui.

  5. 8.5. Visi pranešimai ir informacija tarp Jūsų bei AGATA ar LATGA bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: AGATA ir (ar) LATGA – adresais, nurodytais Sistemoje, Jums – adresais, nurodytais paskyroje ar kitaip perduotais AGATA ir (ar) LATGA, nebent Sąlygose nurodyta kitaip.

  6. 8.6. Jums siunčiama informacija laikoma gauta praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. AGATA ir LATGA neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Jūs negaunate informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš AGATA ar LATGA. Jums skirto elektroninio laiško ar kitokio pranešimo kopijos buvimas Svetainės serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie informacijos Jums išsiuntimą.